پارس تولز ابزار وب
logo-mini

Matin-Nikara Photography

عکاسی حرفه ای را با متین نیک آرا تجربه کنید و از دقایق و لحظه های خود لذت ببرید
01
داشتن دید هنرمندانه:هنرمند پیش از شروع کار، باید یک دید کلی و هنرمندانه درباره‌ی نتیجه‌ی کار داشته باشد.
02
داشتن یک ایده:مامی مفهوم هنرهای زیبا در انتقال یک ایده، یک پیام یا یک احساس، خلاصه می‌شود
03
تکنیک:کاری که برای نمایش نگرش و ایده‌ی خود انجام می‌دهید باید از ثبات برخوردار باشد
04
مرحله‌ی خلق آثار:تمامی کارهای شما باید دارای قالبی باشند که ایده، سوژه و تکنیک‌های شما را به نمایش بگذارد
05
سوژه:سوژه‌ی مد نظر شما چیست؟
06
موضوع:موضوع، هر چیزی می‌تواند باشد.
Processed with VSCOcam with lv02 preset
بیانیه‌ی خود:در نهایت باید برای خود یک بیانیه‌ی هنرمند بنویسید
08
09
a1
داشتن یک ایده:مامی مفهوم هنرهای زیبا در انتقال یک ایده، یک پیام یا یک احساس،خلاصه می‌شود.
۱۲۴۷۵۴۳۷۸۸۴_۷۹۸f0c44f8_b4
تکنیک:کاری که برای نمایش نگرش و ایده‌ی خود انجام می‌دهید باید از ثبات برخوردار باشد.
۵۳۴۴۱۹۹۷۹۸_۷fc4566b34_o1
مرحله‌ی خلق آثار:تمامی کارهای شما باید دارای قالبی باشند که ایده، سوژه و تکنیک‌های شما را به نمایش بگذارد.
a9
داشتن دید هنرمندانه:هنرمند پیش از شروع کار، باید یک دید کلی و هنرمندانه درباره‌ی نتیجه‌ی کار داشته باشد.

http://www.20script.ir